Trajnim për të drejtën për t'iu drejtuar Gjykatës

Event's Image

9

9 - 10 Nën 2017

Vendodhja:

Tiranë

Organizatori:

REC


DOKUMENTA


Trajnimi ofron një mundësi për gjyqtarët dhe profesionistët ligjorë nga Shqipëria dhe nga Kosova që të kuptojnë më mirë qasjen në kërkesat e drejtësisë të Konventës së Aarhusit, direktivat përkatëse të BE dhe legjislacionin kombëtar.

* Do të jetë një platformë interaktive për të shkëmbyer përvojat
* Do të ofrojë një pasqyrim se si funksionon qasja në drejtësi në BE dhe vende të tjera.
* Do të adresojë vështirësitë dhe boshllëqet e mëdha në zbatimin e qasjes në të drejtat e drejtësisë, si dhe zgjidhjet për heqjen ose zvogëlimin e pengesave për qasje në drejtësi.

Trajnimi është i organizuar bazuar në studimet e rasteve relevante dhe rastet gjyqësore të demonstrimit për të ilustruar çështjet më problematike që kanë të bëjnë me qasjen në drejtësi në çështjet mjedisore relevante për vendet.

Trajnimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe angleze me përkthim të sinkronizuar.

: 498 views