Një aleancë e natyrshme - REC bashkëpunon me UNDP për zonat e mbrojtura në Shqipëri

Qershor 08, 2017

(Në drejtim orar nga L) Drejtori i REC Shqipëri Mihallaq Qirjo, Drejtori Ekzekutiv i REC Mihail Dimovski, dhe Lek Kadeli, Specialist Mjedisor i Nivelit të Lartë nga Banka Botërore, duke diskutuar detajet e marrëveshjes së bashkëpunimit me dy përfaqësues të UNDP-së dhe Argent Alltari, Drejtor Kabineti në Ministrinë Shqiptare të Mjedisit.


 

Shqipëria ka krijuar një sistem përfaqësues të zonave të mbrojtura (ZM), që mbulon pothuajse 16 përqind të territorit shqiptar. Sistemi i ZM përbëhet kryesisht nga 15 parqe kombëtare, disa rezerva natyrore të menaxhuara dhe peizazhe të mbrojtura që strehojnë vlerat më të mëdha natyrore dhe biodiversitetit të vendit. Një plotësues i kohëve të fundit për këtë rrjet të madh është një grup i zonave të mbrojtura rajonale (ZMR), të cilat menaxhohen nga autoritetet vendore.

Gjatë 20 viteve të fundit, zonat e mbrojtura në Shqipëri nuk janë integruar në politikat kombëtare dhe vendore të zhvillimit në mënyrë që mund t'i bëjnë ato të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe rajonal. Agjencia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura (AKZM), e themeluar kohët e fundit, po punon në mënyrë aktive për të përmirësuar menaxhimin e zonave të mbrojtura sipas kërkesave, standardeve ndërkombëtare dhe përvojës së vendeve të tjera evropiane, të cilat do të kontribuojnë si në përmirësimin e ruajtjes së natyrës dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Për më tepër, Parlamenti Shqiptar miratoi një ligj të ri për zonat e mbrojtura vetëm disa muaj më parë.

Lidhur me rritjen e qëndrueshmërisë financiare të sistemit shqiptar të zonave të mbrojtura është duke u zhvilluar tashmë një projekt i ri. Në mënyrë të veçantë, projekti është hartuar për: të ndihmuar qeverinë shqiptare në zvogëlimin e boshllëqeve ekzistuese të financimit për ZM; përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura individuale; zbatimin e efikasitetit të kostos për ZM individuale; dhe zhvillimin e kapaciteteve të menaxhimit financiar të stafit të AKZM.

Projekti katërvjeçar do të zbatohet nga UNDP Shqipëri, REC dhe AKZM, deri në vitin 2020. Projekti ka dy shtylla kryesore: (i) të rrisë kapacitetet e menaxhimit financiar të agjencisë përgjegjëse për administrimin e sistemit të zonave të mbrojtura; dhe (ii) të demonstrojë efikasitetin e strategjive të ndryshme të financimit brenda një nëngrupi të zonave të mbrojtura individuale.

Zonat e synuara pilote do të jenë tri parqe kombëtare:
• Parku Kombëtar i Dajtit - vlerësimi i fizibilitetit të flukseve financiare nga ndërmarrjet tregtare;
• Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta - vlerësimi i qëndrueshmërisë së aktiviteteve të tilla si peshkimi, bujqësia dhe pylltaria; dhe
• Kompleksi Llogara-Karaburun - vlerësimi i mekanizmave për mbledhjen e të ardhurave nga fluksi i vizitorëve rekreativë gjatë verës.

Më 7 qershor 2017, në Tiranë, Shqipëri, Drejtori Ekzekutiv i REC, Mihail Dimovski dhe përfaqësuesi i PNUD Shqipëri, Brian J. Williams nënshkruan një marrëveshje partneriteti për zbatimin e këtij projekti.

"Ky partneritet është një bazë e mirë për të ofruar mbështetje të plotë për Shqipërinë në forcimin e menaxhimit dhe qëndrueshmërisë financiare të zonave të mbrojtura", tha Dimovski. "REC ka një përvojë solide në këtë fushë në disa vende të tjera të rajonit, të cilat mund të kanalizohen në mënyrë efikase për Shqipërinë ".

: 564 views